Rezultati konkursa za dodjelu studentskih stipendija Grada Trebinja

Rezultati konkursa za dodjelu studentskih stipendija Grada Trebinja

Grad Trebinje objavio je danas rezultate konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima, koje se isplaćuju i gradskog budžeta.

Ove godine Grad Trebinje stipendira 90 redovnih studenata, pri čemu je deset „Vukovaca“ i posebno nadarenih studenata, kao i 20 najbolje rangiranih sa liste ostvarilo pravo na stipendiju od 200 KM, rangirani od 20 do 40 mjesta – po 150 KM, a od 40 do 80 mjesta – po 100 KM.

Za stipendiranje studenata i ove godine je iz budžeta grada izdvojen isti iznos kao i lani – 130 hiljada KM, s tim što je novom odlukom o načinu raspodjele povećan iznos stipendija, a smanjen broj stipendista.

Podnosioci zahtjeva za stipendiju na odluku prvostepene komisije imaju pravo žalbe u narednih 15 dana – drugostepenoj komisiji za dodjelu stipendija Grada Trebinja.

 

 

Komisija za dodjelu stipendija

Broj: 11-67-5/17

Datum: 23.05.2017. godine

 

Na osnovu člana 5. stav 1 Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Trebinja“ broj 15/16) i  Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju („Službeni glasnik Grada Trebinja“ broj 3/17), Komisija za dodjelu stipendija, na sastanku održanom dana 22.05.2017. godine donijela je:

 

O D L U K U

o utvrđivanju redoslijeda prvenstva redovnih studenata,

podnosilaca zahtjeva za dodjelu stipendija

Član 1.

 

Redovni studenti upisani prvi put na  prvu godinu studija, imaoci diplome „Vuk Karadžić“ koja je stečena kroz  osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i redovni studenti sa najvišom postignutom prosječnom ocjenom studiranja (posebno nadareni studenti), koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija su:

odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008

odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008

odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008

odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008

odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008

odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008

odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008

odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008