Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici je donijela odluku o proglašenju istorijske građevine - Srpska pravoslavna crkva sv. Trojice u Ravnom nacionalnim spomenikom BiH.


Pored toga, donesene su i odluke da džamija Rotimlja (Opšina Stolac), džamija Borojevići (Opšina Stolac) i mezarje porodice Ibrahimpašić sa mjestom i ostacima Deli Murat-begovog turbeta u Bjelaju (Opšina Bosanski Petrovac) ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenicima BiH.

Donesena je i Odluka o produženju režima zaštite za dva dobara za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije (dobra koja se nalaze na Listi peticija, odnosno dobra za koje nije donesena konačna odluka).

Razmatran je i zahtjev Opšine Ilidža za izmjenu odluke (brisanje katastarskih čestica na kojima su urađeni arheološki istražni radovi) za Arheološko područje – Butmir. Komisija je utvrdila da dostavljeni Izvještaj o arheološkim prethodnim radovima istražnog karaktera – Plan preventivne prospekcije arheološkog potencijala na arheološkom području Butmir ispunjava uslove propisane Odlukom Komisije o proglašenju Arheološkog područja – praistorijsko naselje u Butmiru, opšina Ilidža nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Komisija smatra da je navedeni Plan ponudio konkretne rezultate u svrhu dokazivanja postojanja neolitskog naselja na Butmiru, zbog čega predlaže da se i za preostali dio zone zaštite provedu istraživanja istom metodom, kako bi se sagledala cjelokupna situacija lokaliteta i definirala zona zaštite.

Nakon provedene prospekcije arheološkog potencijala na kompletnom prostoru nacionalnog spomenika i dostavljenog Izvještaja, Komisija će pristupiti izmjeni i dopuni Odluke i definiranju kompletne zone zaštite. Po provođenju izmjene i dopune Odluke moguće je pristupiti sistematskom arheološkom istraživanju lokaliteta i uređenju arheološkog parka.

Komisija je odlučivala u sastavu - predsjedavajući Goran Milojević te članovi Amir Pašić i Radoje Vidović, saošteno je iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

(Vijesti.ba / FENA)