Crna Gora je odlukom Skupštine povećala stopu poreza na dodanu vrijednost (PDV) sa 19 na 21 posto.Skupština je usvojila vladine dopune Zakona o PDV-u koje će biti na snazi od januara naredne godine. Crna Gora ima problem sa javnim dugom koji se bez garancija kreće oko 65 posto bruto društvenog proizvoda, što izaziva zabrinutost domaćih, a posebno stranih finansijskih organizacija.
Međunarodni monetarni fond (MMF), Svjetska banka (SB) i druge finansijske organizacije sugerišu Crnoj Gori “fiskalnu konsolidaciju”.
Vlada je predložila, a Skupština usvojila i Fiskalnu strategiju za naredne tri godine. Definisano je i smanjenje zarada u javnom sektoru funkcionerima za šest posto i ukidanje naknada majkama sa troje i više djece.
Ministar finansija Darko Radunović ponovio je da je cilj novih mjera štednje jačanje fiskalne stabilnosti, suficit budžeta i smanjenje javnog duga od 2020. godine