Shodno Zakonu o električnoj energiji (član 81.) obaveza snabdjevača je da na računu za električnu energiju posebno iskazuje svaku stavku koja se izmiruje plaćanjem računa. U skladu sa navedenim, na računu se posebno iskazuje koji dio računa se odnosi na obračunsku snagu, energiju, mrežarinu, naknade za obnovljive izvore, naknade za uslugu snabdijevanja i PDV. Zbir ovih stavki mora da odgovara ukupnom iznosu na računu.

Direkcija za Javno snabdijevanje električnom energijom ERS-a objavila je na svojoj stranici legendu računa za struju sa objašnjenjima svih stavki koje se na njemu nalaze.

Cijeli račun podijeljen je na dva dijela čije su stavke označene zelenom i plavom bojom. Zelenom bojom označen je novi dio na računu proistekao iz novog tarifnog postupka.

1.Podaci o snabdjevaču;


2. Kontakt podaci za informacije, reklamacije i prijavu kvara;


3. Podaci o računu: mjesto i datum izdavanja, period na koji se odnosi obračun električne energije i rok za plaćanje računa;


4. Broj ugovora o potpunom snabdijevanju;


5. Naziv kupca i adresa dostave računa;


6. Broj računa u kojem zadnja grupa brojeva od 7 cifara predstavlja šifru kupca;


7. Podaci o mjernom mjestu: naziv mjernog mjesta, adresa i EIC (Energy Identification Code) koji predstavlja jedinstvenu oznaku mjernog mjesta;


8. Tarifna grupa i kategorija potrošnje;


9. Broj brojila, konstanta, tarifni elementi (AVT- aktivna viša tarifa, AMT – aktivna manja tarifa) po kojima se mjeri i obračunava količina isporučene električne energije i jedinica mjere;


10. Prethodno stanje brojila po tarifnim elementima AVT i AMT;


11. Novo stanje brojila po tarifnim elementima AVT i AMT;


12. Količina utrošene električne energije u kWh koja predstavlja razliku između novog i starog stanja brojila;


13. Zaduženje ili odobrenje količine električne energije u kWh po različitim osnovama;


14. Količina električne energije za obračun u kWh po tarifnim elementima AVT i AMT;


15. Tarifni elementi (AVT- aktivna viša tarifa, AMT – aktivna manja tarifa, OS – obračunska snaga) po kojima se obračunava količina isporučene električne energije i jedinica mjere;

16. Iznos utrošene električne energije u konvertibilnim markama (KM) po obračunskim elementima AVT i AMT;


16a. Iznos u KM utrošene električne energije po obračunskom elementu AVT (rezultat obračuna električne energije u AVT, po opsezima potrošnje iz polja 26a);
16b. Iznos u KM utrošene električne energije po obračunskom elementu AMT (rezultat obračuna električne energije u AMT, po opsezima potrošnje iz polja 26b);


17. Obračun prenosne i distributivne mrežarine u KM sa odgovarajućim cijenama (KM/kWh) po obračunskim elementima AVT, AMT i OS, predstavlja proizvod količine za obračun iz polja 15 i cijene mrežarine iz polja 17;


18. Obračun naknade za obnovljive izvore električne energije (OIEE) u KM sa odgovarajućim cijenama (KM/kWh) po obračunskim elementima AVT i AMT, predstavlja proizvod količine za obračun iz polja 15 i cijene mrežarine iz polja 18;


19. Iznos energije, mrežarine i OIEE u KM;


20. Iznos naknade za uslugu snabdijevanja u KM;


21. Iznos zajedničke potrošnje u KM (stubišta, liftovi, garaže, i sl);


22. Ukupan iznos računa sastoji se od: iznos računa bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), vrijednost PDV-a, iznos računa sa PDV-om, zatezna kamata i ukupan iznos u KM sa zateznom kamatom;


23. Finansijske promjene u tekućem obračunskom periodu u KM: prethodni saldo, korekcije, uplate i trenutni račun;


24. Zaključni saldo duga ili potraživanja u KM. Pozitivna vrijednost se odnosi na dug, a negativna na potraživanje;


25. Procentualno učešće tarifnih elemenata AVT i AMT u ukupnoj potrošnji električne energije u kWh;


26. Obračun električne energije po opsezima potrošnje;
(I – do 500 kWh; II – od 501 do 1500 kWh; III – od 1501 kWh);
Količina (kWh): Učešće pojedinih tarifnih elemenata AVT i AMT u svakom opsegu potrošnje određuje se na osnovu procentualnog učešća tarifnih elementa u ukupnoj potrošnji električne energije. Količine su zaokružene na cijele brojeve;
Cijena (KM/kWh): Cijena električne energije po opsezima potrošnje za tarifne elemente AVT i AMT;
Iznos (KM): Proizvod količine i cijene u okviru obračunskih elementa AVT i AMT po opsezima potrošnje;
Kolona Ukupno predstavlja:
– zbir količina elekrične energije po opsezima potrošnje i obračunskim elementima;
– zbir iznosa obračunate potrošene električne energije po opsezima potrošnje i tarifnim elementima u KM;
26a. Iznos u KM utrošene električne energije po obračunskom elementu AVT se prenosi u polje 16a)
26b. Iznos u KM utrošene električne energije po obračunskom elementu AMT se prenosi u polje 16b)


27. Napomene vezane za račun;


28. Priznanica o uplati koja se odnosi na konkretan račun i


29. Uplatnica sa informacijama o kupcu, transakcionim računima kod banaka putem kojih se vrši uplata, iznosu za uplatu i pozivu na broj za konkretan račun.