fakultet za proizvodnju i menadzment trebinje.jpg (121 KB)

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje u akademskoj 2023/2024. godini

U akademskoj 2023/2024. godini Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje u prvu godinu prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku upisuje 25 studenta na dva studijska programa i to:

Industrijski menadžment

4 studenta na budžet RS,

3 studenta na samofinansiranje i

2 strana državljana.

Industrijsko inženjerstvo za energetiku

11 studenata na budžet RS,

3 studenta na samofinansiranje i

2 strana državljana

Kandidati na prijemnom ispitu polažu test iz Matematike.

Prvi ciklus studija na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje traje četiri godine, a završetkom studijskih programa stiču se zvanja:

Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 240 ECTS

Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku – 240 ECTS

Osnovni uslov za upis na studijske programe prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Drugi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA:

prijavljivanje kandidata počinje 28.08.2023. godine, a završava 01.09.2023. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);

Prijava kandidata na prvi ciklus studija se može izvršiti i elektronskim putem (https://estudent.ues.rs.ba/), u periodu od 28.08. do 02.09.2023.

Kandidati koji prijavu realizuju elektronskim putem dužni su konkursnu dokumentaciju dostaviti prilikom polaganja prijemnog ispita.

Polaganje prijemnog ispita iz Matematike obaviće se 04.09.2023. godine sa početkom u 9.00 časova;

Objavljivanje rezultata konkursa je 08.09.2023. godine do 16.00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 12.09.2023. godine, a završava se 15.09.2023. godine.

Naknada za tehničke i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 KM, a instrukcije za uplatu kandidati će dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su dužni podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta:

Izvod iz matične knjige rođenih;

Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;

Original diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu;

Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Detaljnije informacije mogu se pogledati na sajtu Fakulteta www.fpm.ues.rs.ba ili dobiti na telefone broj: 059/490-654 i 059/240-654.