het

Mješoviti Holding “ERS”-MP a.d. Trebinje ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” a.d. Trebinje raspisuje konkurs za dodjelu stipendija u školskoj 2022/2023 godini.

Raspisuje se konkurs, za dodjelu do 100 stipendija, u školskoj 2022/2023 godini, redovnim studentima prvog ciklusa studija sa prebivalištem na području Republike Srpske, na javnim državnim visokoškolskim ustanovama, odnosno Fakultetima tehničkog i društvenog smjera i to:

1. Elektrotehnički fakultet,

2. Mašinski fakultet,

3. Građevinski fakultet,

4. Geološki fakultet,

5. Fakultet za proizvodnju i menadžment,

6. Arhitektonski fakultet,

7. Pravni fakultet i

8. Ekonomski fakultet.

Uslovi za sticanje prava na dodjelu stipendije su:

  • da je podnosilac prijave državljanin Republike Srpske sa stalnim mjestom boravka na teritoriji Republike Srpske;
  • da je podnosilac prijave upisan prvi put, kao redovan student II, III ili IV godine prvog ciklusa studija na jednom od fakulteta za koje se odobrava stipendija;
  • da podnosilac prijave nije korisnik stipendije ili drugog vida materijalne pomoći odobrene od strane pravnog ili fizičkog lica;
  • da ukupna mjesečna primanja po domaćinstvu ne prelaze 1.700,00 KM

Pravo učešća na Konkursu nemaju studenti drugog i trećeg ciklusa studija, kao ni apsolventi.

Podnosilac prijave mora kumulativno ispuniti sve uslove iz prethodnog stava ove tačke, da bi stekao pravo na dodjelu stipendije, u suprotnom prijava podnosioca neće se uzeti u obzir niti razmatrati.

Kandidat za dodjelu stipendije podnosi pismeni zahtjev na propisanom obrascu, koji je dostupan na Protokolu Preduzeća i na internet stranici Preduzeća https://henatrebisnjici.com/2023/03/06/konkurs-za-dodjelu-stipendija-u-skolskoj-2022-2023-godini/