Pravo da konkurišu imaju studenti prvog ciklusa studija sa prebivalištem u Republici Srpskoj na javnim državnim visokoškolskim ustanovama- Elektrotehničkom, Mašinskom, Geološkom, Fakultetu za proizvodnju i menadžment, Arhitektonskom, Pravnom ili Ekonomskom fakultetu.het-konkurs.jpg

Studenti moraju da dostave popunjen obrazac prijave, fotokopiju lične karte i fotokopije ličnih karata roditelja i ostalih punoljetnih članova domaćinstva, potvrdu da su u statusu redovnom studenta, uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom, fotokopiju indeksa, kućnu listu, dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva (ne stariju od šest mjeseci), potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenim članovima domaćinstva, ovjerenu izjavu da ne primaju druge stipendije, fotokopiju kartice tekućeg računa (fotokopiju rješenja o invaliditetu, fotokopiju rješenja o statusu porodice poginulog borca).

Konkurs je otvoren do 15 dana.

Detaljnije na sljedećem linku:

Konkurs.