Dana 04.09.2019. godine na Vašem portalu je objavljen tekst pod naslovom „Isključena struja po babu i po stričevima“, za koji smatramo da je činjenično netačan, što ćemo potkrijepiti u daljem tekstu.elektro-hrcegovina.jpg

Primijetili smo da je predmetni tekst kasnije uklonjen sa Vašeg portala, ali s obzirom da je bio objavljen, dužni smo javnost informisati o činjenicama vezanim za navedeni slučaj.

Budući da je poslovna politika naplate  ZP „Elektro-Hercegovina“ da se računi za utrošenu električnu energiju plaćaju račun za račun, svim kupcima koji nisu izmirili dug do 25. u mjesecu se dostavljaju Obavještenja o isključenju nakon isteka roka plaćanja. Prema tome, nije tačan navod u članku da je Obavještenje o isključenju uručeno kupcu prije tog datuma, jer je regulisano programom softvera.

Naplata ponovnog uključenja potrošača nakon isključenja, u iznosu od 35,10 KM, je jedinstvena za sva elektrodistributivna preduzeća u RS, pa je primjenjuje i ZP „Elektro-Hercegovina“.

Napominjemo da ZP „Elektro-Hercegovina“ posluje u skladu sa Opštim uslovima i procedurama koje je jasno propisala Regulatorna agencija za energetiku RS i poslovnom politikom MH ERS, te je u skladu sa navedenim, imajući u vidu otvaranje tržišta električnom energijom, odnos ZP „Elektro-Hercegovina“ prema svim kupcima identičan, javan i transparentan.

Obzirom da naše eventualne greške nastojimo da popravimo, kao i da unaprijedimo transparentnost našeg svakodnevnog rada sa kupcima, analizirali smo navode iz objavljenog teksta i zaključili da je navedeni kupac na kraju 2016. godine dugovao četiri računa u ukupnom iznosu od 435,64 KM; na kraju 2017. godine takođe četiri računa u ukupnom iznosu od 381,54 KM; na kraju 2018. godine tri računa u ukupnom iznosu od 303,38 KM, da bi sa 31.08.2019. godine taj dug bio smanjen na jedan i po račun u iznosu od 109,43 KM. 

Kako ovaj kupac nije plaćao isporučenu električnu energiju u roku određenom Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, te u roku naznačenom na računu za plaćanje (do 25. u mjesecu), Odjeljenje snabdijevanja RJ Trebinje je u više navrata izdavalo kupcu Obavještenja o isključenju. ZP „Elektro-Hercegovina“ je pratilo uplate kupca i imajući u vidu da je kupac postepeno  smanjivao dug, preduzeće nikada nije pristupilo isključenju ovog kupca, te nas je zbog toga iznošenje neistinitih podataka u predmetnom tekstu dodatno iznenadilo.

 Ovim putem Vas želimo obavijestiti da ZP „Elektro-Hercegovina“ nema namjeru dalje polemisati sa Vama na ovu temu.

 Sektor snabdijevanja

ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d Trebinje