Opština Nevesinje planira kreditno zaduženje od 3,5 miliona maraka koje bi bilo iskorišteno za pokriće deficita, refinansiranje postojećih kredita i kapitalne investicije.
Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju naći će se na dnevnom redu naredne sjednice Opštinskog parlamenta koja je zakazana za 5. maj.


PRIJEDLOG ODLUKE
o kreditnom zaduženju Opštine Nevesinje

Član 1.
Ovom Odlukom daje se saglasnost i odobrava kreditno zaduženje Opštine Nevesinje radi refinansiranja neisplaćenog dugoročnog duga,finansiranja jednog dijela prenesenih obaveza iz 2016. godine i za finansiranje kapitalnih investicija u 2017. godini, u skladu sa članom 66. Zakona.
Član 2.
Za namjene iz člana 1. ove Odluke Opština Nevesinje će se zadužiti u iznosu od
3.500.000,00 KM (glavnica).
Član 3.
Kamata iz člana 2. ove Odluke će biti određena Ugovorom o kreditu koji će biti sklopljen nakon provedenog postupka javnih nabavki, a ne može biti veća od 4,5% na godišnjem nivou uz fiksnu kamatnu stopu. Troškovi obrade kredita ne mogu biti viši od 0,1% od traženog kredita.
Član 4.
Rok otplate kredita je 8 godina, povrat kredita u 96 mjesečnih anuiteta.
Član 5.
Kredit će se realizovati u cjelosti u traženom iznosu, a utrošće se odmah iznos od 2.281.657,00, i to 588.189,00 KM za pokriće deficita i 1.693.468,00 KM za refinansiranje postojećih kredita, a preostali dio u iznosu 1.218.343,00 KM za kapitalna ulaganja prema prispjeću računa za planirane kapitalne investicije.
Član 6.
Kredit će se otplaćivati iz redovnih prihoda, a biće obezbijeđen bjanko mjenicama i nalozima za prenos.
Član 7.
Kvantifikacije u vezi sa ograničenjima koja su sadržana u članu 59. Zakona su sljedeće:
Redovni prihodi budžeta u 2016. godini su iznosili 5.725.276,00 KM, i to poreski prihodi 5.141.059,00 KM i neporeski prihodi 584.217,00 KM.
Redovni prihodi planirani u budžetu 2017. godine u iznosu od 5.898.499,00 KM, i to poreski prihodi 4.979.655,00 KM i neporeski prihodi u iznosu od 918.844,00 KM.
Obaveze za otplatu kredita (godišnji anuitet) u 2017. godini iznose 523.168,00 KM.
Član 8.
Kreditno zaduženje će se realizovati preko banke koja ponudi najpovoljniju kamatnu stopu.
Član 9.
Ovlašćuje se Načelnik opštine da može u potpisati Ugovor o kreditnom zaduženju za namjene iz člana 1. ove Odluke.
Član 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Nevesinje“
Radio Nevesinje