Vlada Crne Gore - Foto: Wikipedia
Radne grupe Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve načelno su uskladile radnu verziju Temeljnog ugovora koju je Vlada objavila na zvaničnom sajtu.

Iz kabineta premijera Dritana Abazovića saopšteno je da će radna verzija ugovora biti proslijeđena radnim tijelima Vlade u skladu sa uobičajenom procedurom.

U radnoj verziji Temeljnog ugovora navedeno je, između ostalog, da država garantuje Crkvi, crkveno-pravnim licima, sveštenstvu, monaštvu i vjernicima slobodu održavanja duhovnih i administrativnih veza saglasno pravoslavnom kanonskom pravu i Ustavu SPC, sa svojim najvišim crkvenim tijelima, sa drugim pomjesnim pravoslavnim crkvama, kao i sa i vjerskim zajednicama.

- Crkva ima isključivo i neotuđivo pravo da slobodno, u skladu sa potrebama i na osnovu pravoslavnog kanonskog prava i Ustava SPC, u Crnoj Gori uređuje sopstveno crkveno ustrojstvo, kao i da osniva, mijenja i ukida arhijerejska namjesništva, crkvene opštine, parohije, manastire i druge organizacione jedinice - dodaje se u tekstu.

U radnoj verziju ugovora se ističe da država garantuje Crkvi nepovredivost prava svojine i državine nad manastirima, hramovima, zgradama i drugim nepokretnostima i prostorima u njenom vlasništvu, u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore.

- Država se obavezuje da, u skladu sa sopstvenim pravnim poretkom, izvrši uknjižbu svih neupisanih nepokretnosti u vlasništvo Mitropolije crnogorsko-primorske, Eparhije budimljansko-nikšićke, Eparhije mileševske, Eparhije zahumsko-hercegovačke i njihovih crkveno-pravnih lica kojima pripadaju - dodaje se u tekstu.

U radnoj verziji ugovora navodi se da će nepokretnu i pokretnu imovinu koja treba da bude vraćena Crkvi u vlasništvo ili za koju će država obezbijediti pravičnu naknadu utvrditi Mješovita komisija sastavljena od predstavnika strana ugovornica.

Crkva ima pravo da gradi hramove i crkvene objekte, kao i da proširuje i preuređuje postojeće, u skladu sa pravnim poretkom države, dodaje se u tekstu.

Država garantuje Crkvi slobodu vršenja prosvjetne, kulturne, naučne, informativne, izdavačke i drugih djelatnosti koje su povezane sa njenom duhovnom misijom, a u skladu sa pravnim poretkom države.

- Država jemči pravo roditeljima i staraocima da svojoj djeci obezbijede vjersko obrazovanje u skladu sa sopstvenim uvjerenjima. Pravoslavna vjerska nastava u javnim školama može se regulisati u skladu sa pravnim poretkom države - navodi se u tekstu.

S ciljem praćenja primjene Ugovora i unapređenja saradnje između strana ugovornica biće formirana Mješovita komisija sa jednakim brojem predstavnika koja će se sastajati po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, a može se mijenjati saglasnošću strana ugovornica, navedeno je u radnoj verziji.