studenti-visina skolarine.jpg

Vlada Republike Srpske usvojila je odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, te o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2021/22. godinu.

U saopštenju Biroa Vlade za odnose s javnošću se navodi da je resorno ministarstvo prilikom utvrđivanja prijedloga plana upisa u većoj mjeri uvažilo prijedloge upisnih kvota koje su dostavile javne visokoškolske ustanove, te je iste usaglasilo sa brojem studenata koji je odobren za upis u prethodnoj, akademskoj 2020/21. godini.

Ministarstvo je u najvećoj mjeri uvažilo prijedloge visine školarina koje su dostavile javne visokoškolske ustanove, te su one za sve studijske programe određene na nivou školarina iz prethodnog perioda.

"Visina školarina u Srpskoj nije se mijenjala u posljednjih 10 godina i prema svim raspoloživim podacima i analizama, školarine u Republici su daleko najniže u odnosu na naše okruženje", navodi se u saopštenju nakon današnje sjednice Vlade u Banjaluci.

U skladu sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju i ranijim odlukama Vlade, ovom odlukom je predviđeno da plaćanja školarine budu oslobođeni svi redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su prvi put upisali prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, počevši od akademske 2020/21. godine.

Ovom odlukom, Vlada je, kao i u svim prethodnim godinama, utvrdila oslobađanje pojedinih kategorija studenata od plaćanja školarine koji su upisani prema ranije važećem Zakonu o visokom obrazovanju /djeca poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske /VRS/, djeca ratnih vojnih invalida VRS, invalidi VRS, studenti sa invaliditetom, djeca bez oba roditelja, te studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija/.

Prilikom određivanja visine školarina Vlada, resorno ministarstvo i javne visokoškolske ustanove uvijek su se rukovodile i rukovodiće se cjelokupnom ekonomskom i socijalnom situacijom u Srpskoj, imajući prije svega u vidu strateški cilj da se pristup visokom obrazovanju olakša i obezbijedi što većem broju sadašnjih i budućih studenata.

Prema ovoj odluci, visinu školarina za samofinansirajuće studente, vanredne studente, studente strane državljane i za sve studente trećeg ciklusa studija utvrđuje nadležni organ visokoškolske ustanove, te su ih visokoškolske ustanove dužne objaviti prije početka akademske 2021/22. godine.