Izvršni direktor za pravne poslove u „Elektroprivredi Republike Srpske“ Borislav Grubač izjavio je da se protiv preduzeća Rudnik i Termoelektrana „Ugljevik“ vode dva arbitražna postupka koje je pokrenulo slovenačko „Elektrogospodarstvo“.

Grubač je naveo da je osnov za pokretanje oba arbitražna postupka samoupravni sporazum o udruživanju rada i sredstava radi izgradnje i korištenja Termoelektrane Ugljevik iz 1989. godine koji su potpisale organizacije udruženog rada „Elektroprivreda BiH“ i „Elektrogospodarstvo“ Slovenije.

„Vrijednost zahtjeva je prvobitno bila postavljena na 1.359.645.000 KM i on je pokrenut protiv BiH pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu“, rekao je Grubač Srni.

On je precizrao da je u drugom procesu, koji je pokrenula slovenačka kompanija tuženo preduzeće RiTE „Ugljevik“ po istom činjeničnom i pravnom osnovu.

Grubač kaže da je pokretanjem tog postupka pred arbitražnim tribunalom u Beogradu postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu zamrznut do donošenja konačne odluke tribunala u Beogradu.

„Arbitražni tribunal u Beogradu je 13. jula 2020. godine donio odluku kojom je odbio kao neosnovane zahtjeve tužioca koji se odnose na naknade i vraćanje udruženih sredstava u RiTE `Ugljevik`, a ocijenio osnovanim i donio presudu kojom je odlučio da je preduzeće Rudnik i Termoelektrana `Ugljevik` u obavezi da isporučuje trećinu električne energije na pragu Termoelektrane dok ona radi po cijeni i uslovima koji će biti predmet usaglašavanja ugovornih strana u narednom periodu“, naveo je Grubač.

Prema njegovim riječima, tužilac je u ovom predmetu bio opredijeljen i dopunio je tužbeni zahtjev na način da je na ime naknade štete za period 2011-2021. godina opredijelio tužbeni zahtjev u iznosu glavnice od 80,1 miliona evra i 65,9 miliona evra na ime zatezne kamate.

„Očekujemo uskoro donošenje odluke u kojoj će sud odlučiti o eventualnoj šteti i visini štete“, rekao je Grubač.

On je napomenuo da je Uprava matičnog preduzeća zajedno sa Upravom RiTE „Ugljevik“ i Vladom Republike Srpske razgovarala o ovoj temi i već su preduzete aktivnosti o načinu realizacije i implementacije samoupravnog sporazuma koji predviđa obavezu isporuke trećine električne energije po cijeni koja će biti predmet dogovora, kao i o potencijalnoj šteti, naknadi štete o kojoj će Sud zauzeti stav.

„Jedna od ključnih stavki je da je odluka tribunala od 13. jula 2020. godine zasnovana isključivo na razlozima ugovornog prava, odnosno odredaba ovog samoupravnog sporazuma o udruživanju rada i sredstava iz 1989. godine, a nikako kao činjenica da je postojala neka vrsta intervencija organa Republike Srpske ili BiH“, naglasio je Grubač.

On je dodao da će to, prema mišljenju konsultanata „Elektroprivrede Republike Srpske“, imati pozitivne reperkusije na postupak koji je trenutno zamrznut kod Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.