he-dabar.jpg

Gradnja Hidroelektrane Dabar i dalje izaziva oprečne komentare i reakciju javnosti.

 Kada su pitanju milionski iznosi koji se ulažu u bilo koju investiciju javnost je izuzetno zainteresovana da prati tok gradnje, rokove ( obećane i realizovane), a posebno promjenu u iznosu koji treba da se  utrošiti  ili je utrošen za neku investiciju.

Zato je informacija da je gradnja HE “Dabar”, čiji su najavljeni  rokovi završetka davno istekli, za nekoliko godina poskupjela za oko 300 miliona maraka izazvala veliku pažnju i kritike.

Ko nije dobro procijenio? Šta se desilo tokom ovih enkoliko godina što je prouzrokovalo toliku razliku u cijeni I ko je odgovoran?

Odgovor smo potražili od direktora HE “Dabar”  Slaviše Stajića.

“U strategiji razvoja energetike Republike Srpske Hidroelektrana Dabar je na popisu ključnih budućih proizvodnih objekata sa 159,15MW instalisane snage čijom izgradnjom se omogućava razvoj ostalih dijelova sistema hidroelektrana u slivu rijeke Trebišnjice.

Finansijskom analizom urađenom nakon sprovedenog postupka javne nabavke „Finansiranje i izgradnja objekata HE „Dabar“ po sistemu ključ u ruke, utvrđena je visina kapitalne investicije kao i specifična investicija po instalisanom kilovatu koja, prema studiji Međunarodne Agencije za Obnovljive Izvore Energije, HE „Dabar“ i dalje svrstava u red niskih specifičnih investicija u hidroenergetske objekte. U skladu sa rezlutatima finansijske analize, uprava preduzeća 27.04.2020 godine donijela je odluku o izmjeni Investicione odluke o izgradnji HE „Dabar“ i to nakon prihvatanja Inovirane Informacije o javnoj nabavci „Finansiranje i izgradnja HE „Dabar“od strane Vlade Republike Srpske i ministarstva Energetike”- objašnjava Stajić.

 On je istakao je da je “prethodna investiciona odluka donešena je prema Glavnom projektu HE „Dabar“ iz 2015 i iznosila je 488.000.000,00KM, a što je predstavljalo projektantsku vrijednost u vrijeme projektovanja. Ova odluka, kaže.  nije obuhvatala izgradnju objekata smještenih nizvodno od HE Dabar.

Stajić dodaje da “ugovor o izgradnji HE „Dabar“ baziran je na EPC+F (Eng. “Engineering, Procurment, Construction and Financing) modelu ugovora korišćenjem FIDIC uslova ugovaranja za projektovanje i izgradnju”.  Ovim ugovorom, ističe director HE “Dabar”  pored izgradnje objekata obuhvaćenih tehničkim rješenjem iz 2015 godine, obuhvaćeno j eprojektovanje i izgradnja I dodatnih objekata: Akumulacija Nevesinje (Injektiranje u zoni Jaruge, Zaptivanje uzvodnog dijela akumulacije, Zona Budisavlje, uređenje ponorskih zona, uređenje ponora Pbu2, uređenje ponorske zone Ljeskovik); izgradnja odvodnog kanala kroz Dabarsko polje sa pratećim objektima; izrada betonske obloge tunela Dabar – Fatnica; nanošenje Eepoksi premaza po unutrašnjoj površini derivacionog tunela”.

Prema riječima Stajića, ovakvim modelom ugovora na stranu izvođača prebačen je ne samo rizik vododrživosti akumulacije već i  njenog slivnog područja . Izvođač je na sebe preuzeo obavezu dodatnih radova u smislu- trasirnog ispitivanja u slivu Akumulacije kako bi se utvrdilo koji kanali propuštaju I njihovo zatvaranje i spriječavanje nekontrolisanog gubitka vode, stabilizacija obloge korita rijeke Zalomke.

“Prema ugovornoj dokumentaciji definisani su i garantovani nivoi prema kojima izvođač garantuje i nominalni protok te stepen korisnosti turbine i generatora odnosno instalisanu snagu elektrane. Navedene garancije, uz poboljšanje anti-sezmičnih svojstava objekata u zoni akumulacije su za posljedicu imale određene izmjene u tehničkim rješenjima kako brane i nasipa, tako i vodostana, mašinske zgrade i opreme”- objasnio je Stajić.

Kao što je ranije navedeno, u odnosu na tehničko rješenje iz 2015. godine u sklopu predmetnog ugovora predviđena je izgradnja odvodnog kanala kroz Dabarsko polje sa pratećim objektima. Naknada za eksproprijaciju zemljišta namijenjenog za izgradnju ovog kanala dodatno je povećala investiciju- rekao je Stajić.

“Eksproprijacija zemljišta, projektovanje tehničkog rješenja te izgradnja puta P427 Berkovići - Krvača koji je ostao ne izgrađen iz razloga usaglašavanja konačnog rješenja HE „Dabar“, takođe je nije bio u obuhvatu ranije Investicione odluke. Na osnovu već sprovedenih postupaka određivanja naknade za eksproprisano zemljište od strane nadležnih organa evidentno je da će iznos eksproprijacije preostalih površina u zoni akumulacije prekoračiti ranije predviđeni iznos " naglašava direktor HE "Dabar".

Pojašnjava da, sve navedeno, " uključujući i činjenicu da ugovorena cijena predstavlja fiksnu cijenu koja uključuje sve druge troškove potrebne za uvoz opreme i rezervnih dijelova u BiH, poslovne takse i naknade za Garancije koje je Izvođač dužan da obezbijedi u skladu sa ugovorom uticalo je na donošenje Inovirane Investicione odluke”.

Prema novim procjenama ukupna izgradnja objekta, računajući i do sada uložena sredstva, iznosiće 661.070.540,00 maraka.

Trenutno se izvode radovi na iskopu dovodnog tunela. Od ukupno 12.125 iskopano je 10.700 metara.

Završen je iskop za ulaznu građevinu i započeto je izvođenje betonskih radova.

Uporedo sa navedenim izvode se radovi i na sekundarnoj oblozi tunela.

Rok za završetak kompletnih radova je četiri godine nakon potpisivanja ugovora o kreditu. Pregovori oko kreditiranja sa kineskom bankom su u toku.

 

Objašnjenje nadležnih u HE “Dabar” čini se detaljno i nadamo se da je i precizno i tačno. Kako god- nadamo se da će se ova milionska investicija konačno završiti i donijeti ono što se godinama već u svojim predizbornim kampanjama obećava- više radnih mjesta, bolji život, prosperitet regije.