Kada prestaju prava na penziju?Foto: Centralna banka BiH | Kada prestaju prava na penziju?


Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju kada u toku korištenja, prestanu da postoje uslovi za ostvarivanje tih prava, saopšteno je iz Fonda PIO.

"Prava na penziju prestaje u slučaju smrti korisnika, a za mjesec u kome je nastupila smrt korisnika isplaćuje se članovima porodice umrlog korisnika za cijeli mjesec. Pravo na porodičnu penziju prestaje udovici mlađoj od 50 godina života koja stupi u brak, izuzev ako je pravo na porodičnu penziju ostvarila zbog potpune nesposobnosti za privre-đivanje. Ako je u pitanju udovac, pravo na porodičnu penziju prestaje ako je mlađi od 60 godina života. Takođe, pravo na porodičnu penziju prestaje i mlađoj osobi - djetetu na redovnom školovalju (srednja škola) završetkom redovnog školovanja kao i korisniku porodične penzije-djetetu na redovnom školovanju (student) koje u trenutku korištenja prava na porodične penzije navrši 26 godina života", dodaje se u saopštenju.

Kako iz Fonda PIO navode, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju u slučaju kad se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava.

"Postupak za prestanak prava pokreće se po službenoj dužnosi, bez obzira na rok koji je protekao od dana donošenja rješenja kojim je priznato pravo. Prava u skladu s navedenim stavom prestaju od dana donošenja rješenja o prestanku prava. Ukoliko korisnik kome je pravo prestalo, ponovo podnese zahtjev za ostvarivanje prava na penziju, pravo se priznaje prema uslovima za ostvarivanje prava koji su primjenjivani na dan prvog priznavanja prava i pripada od dana podnošenja zahtjeva", dodaje se u saopštenju.

Kako iz Fonda PIO navode, korisnik penzije može da podnese zahtjev za određivanje novog iznosa penzije na osnovu činjenica za koje je saznao ili su nastupile nakon donošenja rješenja o priznavanju prava na penziju.

"Novi iznos penzije pripada korisniku od dana podnošenja zahtjeva i ne može biti niži od dostignutog iznosa penzije za mjesec u kojem je zahtjev podnesen. U toku 2021. godine pravo je prestalo za 18.212 korisnika, naredne 2022. godine pravo je prestalo za 15.112korisnika, dok je u 2023. godini taj broj smanjen na 13.353 korisnika kojima je prestalo pravo na isplatu penzije", dodaju u saopštenju.

Navode da, na smanjenje broja prestanaka prava od 2021. godine do 2023. godine uticalo je, između ostalog, i ukidanje obustavljanja isplata korisnicima penzije sa prebivalištem u Srbiji zbog nedostavljanja potvrde o životu, koja se sada vrši elektronskom razmjenom podataka, a kada je u pitanju smrt korisnika, tokom 2021. i dijelom 2022. godine smrtnost je bila nešto veća zbog posljedica korona virusa.