Savjet ministara - Foto: klix.ba
Kancelarija za reviziju institucija BiH dala je mišljenje sa rezervom Službi za poslove sa strancima jer naplaćeni prihodi Službe nisu sravnjeni na način propisan Pravilnikom o računovodstvu u institucijama BiH, niti je obezbijeđen minimum kontrolnih postupaka kod uspostavljanja pomoćnih evidencija koji je osnov za sravnjenje.

U Izvještaju o izvršenju budžeta nije konstatovano da postoji razlika između glavne knjige i pomoćne evidencije /iznos u glavnoj knjizi veći je za 322.299 KM/, a za navedenu razliku u Služba nemaju adekvatno obrazloženje, navodi se u Izvještaju o reviziji poslovanja za prošlu godinu za Službu za poslove sa strancima.

U dijelu izvještaja koji se odnosi na mišljenje o usklađenosti Kancelarija je Službi za poslove sa strancima skrenula pažnju na tri stvari.

Prvo, kod obračuna plate primijenjeni su koeficijenti utvrđeni rješenjima iz 2010. i 2011. godine, iako su u 2015. godini donesena nova rješenja koja su bila sporna u pogledu visine utvrđenog /većeg/ koeficijenta, što je bio osnov za pokretanje sporova državnih službenika čiji se efekti neće odraziti na budžet Službe, nego na budžet institucija BiH.

Drugo, korištenje jednog broja službenih specijalizovanih vozila je odlukom direktora odobreno na period od 24 časa, što nije u skladu sa Pravilnikom o službenim specijalizovanim vozilima Službe.

Treće, prijem na određeno vrijeme zasnovan je bez sprovođenja konkursne procedure, uz zaključivanje ugovora u trajanju tokom cijele godine, a za poslove sistematizovanih radnih mjesta su posredstvom ugovora o djelu angažovana dva lica u kontinuitetu ili tokom većeg dijela godine.

Kancelarija je konstatovala da Služba za poslove sa strancima nije ispunila niz ranijih revizorskih preporuka kao što su činjenica da u toku godine nije bilo aktivnosti na izmjeni internih procedura za stvaranje obaveza i instrukcija u vezi sa naplatom prihoda, a pojedini računi za telefonske usluge nisu dostavljeni na vrijeme, tako da se kasnilo sa unosom i plaćanjem računa, zbog čega su obračunate zatezne kamate, navodi se u Izvještaju Kancelarije objavljenom na zvaničnoj veb-stranici.

Nije pribavljeno ni pozitivno mišljenje Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara, zbog čega nisu okončane aktivnosti na upućivanju prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji na razmatranje i usvajanje Savjetu ministara, zatim Služba nije donijela interni akt kojim bi regulisala način korištenja doniranih vozila, a nije izmijenila ni odredbe interne odluke o korištenju službenih motornih vozila 24 časa dnevno.

Nerealizovane preporuke revizora odnose se i na to da je Služba i u toku 2020. godine vršila angažovanje lica posredstvom ugovora o djelu na konsultantskim poslovima održavanja softvera, za šta su sistematizovana radna mjesta, da su naknade za usluge prevođenja isplaćene na osnovu ugovora o djelu potpisanih prethodnih godina, te da Služba nije unaprijedila proces sravnjenja prihoda, niti je bilo pokušaja da se obezbijedi adekvatan modalitet kontrole i sravnjenja prihoda iskazanih u glavnoj knjizi i pomoćnoj evidenciji.

Zapošljavanje na određeno vrijeme bez provođenja konkursne procedure prisutno je i u 2020. godini.

Kancelarija u novim preporukama navodi da Služba treba da izmijeni interne procedure stvaranja obaveza i procedure praćenja i naplate prihoda s ciljem njihovog usklađivanja sa zakonskim propisima, čime bi se obezbijedila njihova puna primjena, da obezbijedi da se obavljanje poslova budžeta, planiranja i izvještavanja riješi na trajnoj osnovi, a ne privremenim saglasnostima ili bez njih, te da je neophodno da Služba nastavi sa aktivnostima na daljem razvoju finansijskog upravljanja i kontrole, te uz ostale aktivnosti odredi osobu koja je zadužena za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, Službi su odobrena sredstva od 9.782.000 KM, u okviru kojih su obuhvaćeni i planirani primici od prodaje vozila u iznosu od 25.000 KM.

Osim Zakonom odobrenih sredstava, Služba je raspolagala sa donatorskim sredstvima od 185.939 KM /donatorska sredstva prenesena iz 2019. godine u iznosu od 143.395 KM, uplata donatora u 2020. godini u iznosu od 69.568 KM i povrat viška sredstava donatoru u iznosu od 27.024 KM/.

Sa donatorskim sredstvima, ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosio je 9.967.939 KM. Međutim, stvarno raspoloživi iznos /na osnovu Izvještaja o raspoloživim sredstvima/ manji je za 25.000 KM jer nisu realizovani planirani primici od prodaje vozila.

Izvršenje budžeta iznosilo je 8.409.530 KM ili 84 odsto od ukupno raspoloživih sredstava.

Budžetska sredstva realizovana su u iznosu od 8.231.617 KM, a donatorska sredstva u iznosu od 177.913 KM.