kladionica.jpg

U pro­te­klih ne­ko­li­ko go­di­na fočan­ska po­li­ci­ja je ut­vrdi­la da su do­jav­lji­vači na­vo­dno tačnih spor­tskih re­zul­ta­ta ošte­ti­li kla­di­oničare za vi­še od 11 mi­li­ona ma­ra­ka, zbog čega su mno­gi od osu­mnjičenih pro­ce­su­ira­ni i do­ne­se­ne su i pra­vo­snažne pre­su­de, ali sud ni­je­dnog od pre­va­ra­na­ta ni­je po­slao u za­tvor.

"Ne­za­vi­sne no­vi­ne" ura­di­le su de­ta­ljno is­traživa­nje o ta­ko­zva­noj kla­di­oničar­skoj ma­fi­ji, čiji čla­no­vi pa­da­ju go­to­vo iz mje­se­ca u mje­sec, pa se stiče uti­sak da se ova­kvim pre­va­ra­ma na­po­kon sta­je u kraj, ali je stvar­nost po­tpu­no dru­gačija, a broj pre­va­re­nih, la­ko­vjer­nih igrača, sve veći.
Na­ime, još od apri­la 2017. bi­lježi se po­rast bro­ja ova­kvih slučaje­va, ko­ji su okva­li­fi­ko­va­ni kao pra­nje nov­ca i pre­va­ra, a iz Po­li­cij­ske upra­ve Foča ot­kri­li su nam i način na ko­ji se to ra­di.

"Osu­mnjičeni kre­ira­ju pro­fi­le na druš­tve­nim mrežama, pre­ko ko­jih re­kla­mi­ra­ju lažne, odno­sno fal­si­fi­ko­va­ne 'do­bi­tne' kla­di­oničar­ske ti­ke­te, ban­ko­vne upla­tni­ce i novčani­ce o već os­tva­re­nim do­bi­ci­ma, ko­ji­ma do­ka­zu­ju po­sje­do­va­nje in­for­ma­ci­ja o tzv. na­mje­šte­nim spor­tskim do­gađaji­ma i stečenoj do­bi­ti. Na ovaj način pri­vlače pažnju li­ca, za­tim stu­pa­ju u ko­mu­ni­ka­ci­ju i nas­tav­lja­ju da ih drže u za­blu­di, tražeći da im za in­for­ma­ci­ju - do­ja­vu o is­ho­du na­re­dnih na­vo­dno 'na­mje­šte­nih' spor­tskih do­gađaja upla­te no­vac", kažu iz fočan­ske po­li­ci­je.

Su­deći pre­ma po­li­cij­skim sa­zna­nji­ma, osim pre­va­ra­na­ta, u kom­ple­tnu "igran­ku" uključeni su i nji­ho­vi sauče­sni­ci, ko­ji ta­kođe ima­ju za­ra­du.

"Najčešće je no­vac uplaćivan na ime dru­gih li­ca ko­ja su no­vac po­di­za­la, zna­jući da po­tiče iz kri­vičnih dje­la, a od po­di­gnu­tog izno­sa za se­be zadržava­la od 10 do 20 od­sto, dok su os­ta­tak da­va­li li­cu ko­je ih je an­gažova­lo, tačni­je počini­lo kri­vično dje­lo na opi­san način. Ova po­ja­va ima međuna­ro­dni ka­ra­kter, što joj je da­lo do­da­tnu težinu, jer su oštećena li­ca iz ra­zličitih ze­ma­lja svi­je­ta, a pri­ja­ve su najčešće sti­za­le pu­tem In­ter­po­la", re­kli su za "Ne­za­vi­sne no­vi­ne" iz fočan­ske po­li­ci­je.

Ka­ko su do­da­li, od 2017. do ju­la ove go­di­ne evi­den­ti­ra­no je 476 kri­vičnih dje­la, te su pod­ne­se­na čak 223 iz­vje­šta­ja pro­tiv 285 li­ca, od ko­jih je 60 po­vra­tni­ka.

"Stečena pro­tiv­pra­vna imo­vin­ska ko­rist osu­mnjičenih li­ca je veća od 11.100.000 KM. Po­se­bno za­bri­nja­va­juće je da se kao iz­vrši­oci ovih kri­vičnih dje­la po­jav­lju­ju i ma­lo­lje­tna li­ca, sma­tra­jući da je to je­dan od naj­la­kših i naj­bržih načina sti­ca­nja nov­ca", po­ručuju iz fočan­ske po­li­ci­je.

Ut­vrdi­la je po­li­ci­ja da je na ovaj način oštećeno vi­še sto­ti­na igrača, iz broj­nih ze­ma­lja, gdje spa­da­ju Aus­tri­ja, Slo­ve­ni­ja, Nje­mačka, Polj­ska, Ita­li­ja, Srbi­ja, Crna Go­ra, Hrvat­ska, Ka­na­da i dru­ge.

Po­red po­li­ci­je, zbog pre­va­ra­na­ta pu­ne ru­ke po­sla ima i pra­vo­suđe, pa su ta­ko u Okružnom ja­vnom tužilaš­tvu Tre­bi­nje do sa­da po­di­gnu­te op­tužni­ce pro­tiv uku­pno 231 oso­be ko­je su su­mnjičene za pra­nje nov­ca, a ko­jim su u sud­skim pos­tup­ci­ma izrečene pra­vo­snažne osu­de.

"Sva li­ca su pre­suđena na novčane ka­zne i izrečena im je mje­ra bez­bje­dnos­ti odu­zi­ma­nje pro­tiv­pra­vno stečene imo­vin­ske ko­ris­ti. Do sa­da ni­je­dno li­ce ni­je pre­suđeno na ka­znu za­tvo­ra za na­ve­de­no kri­vično dje­lo", re­kao je za "Ne­za­vi­sne no­vi­ne" Srđan Vu­ka­no­vić, službe­nik za in­for­mi­sa­nje Okružnog ja­vnog tužilaš­tva Tre­bi­nje.

"Ne­za­vi­sne no­vi­ne" sa­zna­ju da je pre­va­ran­ti­ma pre­suđeno odu­zi­ma­nje vi­še od 5,7 mi­li­ona ma­ra­ka.

I u tužilaš­tvu pri­zna­ju da pos­to­je pro­ble­mi u pro­ce­su­ira­nju.

"Osno­vni pro­blem u pro­ce­su­ira­nju ovih kri­vičnih dje­la pred­stav­lja činje­ni­ca da je naj­veći broj oštećenih li­ca iz dru­gih ze­ma­lja, ka­ko re­gi­ona, ta­ko i Evro­pe, pa i ci­je­log svi­je­ta, te se s tim li­ci­ma ko­mu­ni­ka­ci­ja odvi­ja pu­tem međuna­ro­dne pra­vne po­moći, što zna­tno otežava ko­mu­ni­ka­ci­ju i usložnja­va pro­ce­su­ira­nje. Ta­kođe, ve­li­ki pro­blem pred­stav­lja i činje­ni­ca što su počini­oci u naj­većem bro­ju slučaje­va sa oštećenima kon­ta­kti­ra­li pu­tem druš­tve­nih mreža sa lažnih pro­fi­la, što značaj­no otežava iden­ti­fi­ka­ci­ju počini­la­ca", kažu iz tužilaš­tva za "Ne­za­vi­sne no­vi­ne".