Policija alkohol.jpg

Vlada RS utvrdila je na 18. sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske, a njime se između ostalog, propisuje mogućnost da lice kod koga se utvrdi prisustvo opojnih droga ili drugih srestava, a koje odbije da se podvrgne testiranju, bude zadržano u policiji.

Takođe, propisan je i duži rok zastarjelosti izvršenja zaštitnih mjera, a taj rok će biti dvije godine, kao i mogućnost izricanja prekršajne sankcije zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Novim Nacrtom je propisano i da će lice koje je zaprimilo prekršajni nalog i podnijelo zahtjev za sudsko odlučivanje (a ne samo po osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka), moći da ne dolazi na sud i iskoristi mogućnost da dâ pismeno izjašnjenje da prihvata odgovornost u kome može predložiti, po pravilu, blažu sankciju za sebe.

Pored navedenog, Vlada Srpske je usvojila i Informaciju o Sporazumu o finansiranju godišnjeg akcionog plana za BiH za 2022. godinu, a ukupna vrijednost Sporazuma o finansiranju IPA 2022 iznosi 45.500.000 evra, što predstavlja cjelokupan doprinos Evropske unije i obuhvata finansiranje šest oblasti:

Podrška pravosuđu, Reforma javne uprave (PAR); Upravljanje javnim finansijama; Program evropskih integracija; Životna sredina i klimatske promjene i Zapošljavanje i socijalna zaštita.

Na sjednici su usvojena tri akciona plana za period 2023-2024. godina, koji su dio ranije usvojene Strategija za borbu protiv sajber kriminaliteta u RS od 2020-2024, a to su Akcioni plan za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja u RS, Akcioni plan iz oblasti digitalne forenzike u RS i Akcioni plan za borbu protiv sajber kriminaliteta u RS.