SO-GACKO.jpg

Sedamnaesta redovna sjednica SO-e Gacko počela je dopunom dnevnog reda od 16 tačaka. Na prijedlog kluba odbornika skupštinske većine prihvaćena je i tačka Prijedlog mjera za donošenje preporuka o načinu rješavanja radno – pravnog statusa, statusno nezadovoljnih građana opštine Gacko. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog kluba odbornika SDS da se dnevni red dopuni i tačkom Prijedlog odluke o izradi socijalne karte opštine Gacko.

Značajnu pažnju odbornici su poklonili Prijedlogu budžeta opštine Gacko za 2023. godinu. Ukupno planirana budžetska sredstva za 2023. godinu iznose 16 miliona 467 hiljada maraka. Prema riječima načelnika opštine Gacko Ognjena Milinkovića, koji se u ime predlagača obratio odbornicima, budžetska sredstva su planirana realno i u potpunosti su usaglašena sa rashodima, a vodilo se računa o stvarnim potrebama budžetskih korisnika i realno raspoloživim sredstvima. Najznačajniju stavku čine poreski prihodi 6.415.200KM, što je 17,2 % više u odnosu na prethodnu godinu. Neporeski prihodi su planirani u iznosu 5.788.500KM što je više za 2.8 % u odnosu na prethodnu godinu.Tu je i raspodjela suficita iz prethodnih godina (neutrošena kreditna sredstva) u iznosu 1.510. 370KM.

Kada je u pitanju struktura budžetske potrošnje najznačajniju stavku u iznosu od 10.669.900 KM predstavljaju tekući rashodi odnosno rashodi za lična primanja, rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi, rashodi po osnovu korišćenja roba i usliga i sl. Tekući rashodi su veći za 9 % u odnosu na 2022. godinu. Rashodi za lična primanja iznose 5.688.710 ili 7,9% u odnosu na Plan budžeta za 2022.godinu. Izdaci za nefinansijsku imovinu iznose 3.086. 470 KM, izdaci za otplatu dugova 1.144. 300KM te ostali izdaci 1.381.320 KM

Odbornici opozicije su predložili nekoliko amandmana na postojeći Budžet ali niti jedan nije dobio podršku skupštinske većine. To je bio i razlog zbog kojeg je opozicija glasala protiv Budžeta za 2023. godinu.I odbodnik SNSD Siniša Šuković je rekao da je budžet potrošački i da nema razvojnu komponentu, te da je neophodno uskoro raditi rebalans.

Nakon dvočasovne rasprave Gacko je dobilo budžet za 2023. godinu.

Po usvajanja Odluke budžeta opštine Gacko za 2023. godinu usvojena je i Odluka o izvršenju budžeta za tekuću godinu koja je ujedno i sastavni dio budžeta.Odbornici su bez diskusije usvojili Odluku o izmjenama Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja opštine Gacko.

Dosta pažnje na skupštinskoj sjednici juče je posvećeno Prijedlogu Programa korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata ostavrenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2023.godinu.Odbornik Radoica Antunović je izarazio neslaganje sa činjenicom da je svega 300 hiljada KM izdvojeno za kapitalne investicije naglasivši ,da je to rekordni minimum od kada je pomenuti zakon stupio na snagu.

„Ako se nastavi sa kreditnim zaduženjima neće ostati ništa za kapitalne investicije,“ zaključio je Antunović

Načelnik Milinković je sa skupštinske govornice poručio da Antunović obmanjuje javnost , jer se radi o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju koju je predhodna vlast ostavila.

„ Mi zagovaramo povećanje koncesione naknade kako bi obezbijedili veći priliv sredstava u budžet“ , istakla je odbornica Jelica Bjeković i zatražila da se u formi zaključka usvoji zaduženje načelniku da u roku od deset dana pokrene inicijativu kod Vlade RS o izmjeni Zakona o koncesijama.

Odbornik Siniša Šuković je podvukao da je i ranije tražio promjenu koncesione naknade naglasivši pri tom da je osnovni princip Zakona o koncesijama da se visina naknade određuje srazmjeno ostvarenom prihodu i dodao da po tom osnovu opština Gacko ostvaruje oko 5 miliona KM. „Mi treba da se obratimo Komisiji za koncesije RS imenovanoj od strane NSRS.

Ukoliko primijenimo isti procenat kilovat sata TE Gacko, pošto je sada 9,18 a bio je 6, 93 pfeninga, prihod od rente bi porastao za 2 miliona KM i na godišnjem nivou bi iznosi 7 miliona KM“, rekao je Šuković.

Šuković je predložio da se za narednu sjednicu pripremi argumentovan, valjan materijal koji bi sačinili politički subjekti i stručni ljudi naše lokalne zajednice te uputi dopis Narodnoj skupštini RS, pozivanjem na zakonsku regulativu, kojim bi se tražilo povećanje rente. Prijedlog Šukovića je dobio zeleno svjetlo odbornika dok Bjekovićeva nije dobila podršku za izneseni prijedlog zaključka.

Prijedlog Programa korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata ostavrenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2023.godinu podržali su odbornici skupštinske većine. Prijedlog Plana korišćenja javnih površina za 2023. godinu usvojen je bez diskusija.

Pod tačkom osam usvojen je Cjenovnik komunalnih usluga JP „Komus“Gacko . Mišljenja po ovom pitanju su bila podijeljena, opozicija je zauzela stav da „Komusu“ nije opravdano povećanje cijena usluga za 17 procenata dok su odbornici većine smatrali da predloženi cjenovnik treba podržati.

Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2022.godinu i Izvještaj o radu komisija Skupštine opštine Gacko za 2022. godinu usvojen je glasovima skupštinske većine. Na jučerašnjoj sjednici za v.d. direktora JU „Informativno kulturni centar“ Gacko imenovana je Miljana Govedarica.

Odbornici su na 17. redovnoj sjednici usvojili i Prijedlog odluke o izradi socijalne karte Gacka te Prijedlog mjera za donošenje preporuke o načinu rješavanja pravnog statusa nezadovoljnih građana opštine Gacko.

Suština ove preporuke je da se statusno nezadovoljnim građanima uradi socijalna anamneza i ista dostave kabinetu načelnika. Shodno ovoj preporuci Načelnik se zadužuje da dobijenu anamnezu dostavi javnim preduzećima i ustanovama na području opštine Gacko čiji je osnivač opština Gacko i Vlada Republike Srpske u svrhu određivanja prioriteta prilikom zapošljavanja.