Narodna skupština Republike Srpske (foto: NSRS) -
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas na 12. redovnoj sjednici šest zakona, četiri nacrta zakona, dvije odluke i osam izvještaja o radu institucija i agencija Srpske.

Usvojeni su sljedeći zakoni:

- Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uz prihvaćene amandmane,

- Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju - po hitnom postupku,

- Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - po hitnom postupku,

- Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju,

- Zakon o upravnoj inspekciji

- Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti.

Poslanici su usvojili i Odluku o izradi Zoning plana područja posebne namjene "Aerodrom Trebinje" - po hitnom postupku i Odluku o usvajanju dijela Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača po skraćenom postupku za dionicu Vukosavlje–Brčko - po hitnom postuku.

Na sjednici su usvojeni Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti, Nacrt zakona o slobodnim zonama Republike Srpske, Nacrt zakona o gradu Derventa i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

NSRS je usvojila Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2019. godinu, tri Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske za prošlu godinu - o stanju sektora osiguranja, o radu i finansijskom poslovanju Agencije za period od 1. januara 2019. do 31. decembra 2019. godine, tri Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske - o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu, o radu u prošloj godini i o finansijskom poslovanju za period 1. januar – 31. decembar 2019. godine i Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2019. godinu.

Prvi nastavak 12. redovne sjednice zakazan je za utorak, 6. oktobra, u 10.00 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 12. redovne sjednice:

18. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01. januar -31. decembar 2019. godine,

b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu,

19. Specijalni izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, FBiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i kantonima FBiH (prema budžetskim jedinicima), sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura,

20. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine;

21. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godina);

22. Izbor i imenovanja.