tuzilastvo.jpg

Tužilaš­tvo BiH po­di­glo je op­tužni­cu pro­tiv Mi­la­na Mat­ko­vića (38), držav­lja­ni­na BiH i Srbi­je, ko­jeg te­re­te da je or­ga­ni­zo­vao gru­pu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal ko­ja je pu­tem apli­ka­ci­je Anom do­go­va­ra­la, a po­tom i kri­jumčari­la ve­li­ke ko­ličine nar­ko­ti­ka u BiH i dru­gim ze­mlja­ma.

 

U op­tužni­ci se na­vo­di da je Mat­ko­vić u vi­še na­vra­ta učes­tvo­vao u or­ga­ni­zo­va­nju i kri­jumčare­nju ko­ka­ina i ka­na­bi­sa u ko­ličina­ma od vi­še de­se­ti­na ki­lo­gra­ma, čime su ste­kli ne­za­ko­ni­tu imo­vin­sku ko­rist u ve­li­kim izno­si­ma.

"Osu­mnjičenom se stavlja na te­re­t da je od po­lo­vi­ne 2020. pa do kra­ja 2021. go­di­ne, na po­dručju BiH, or­ga­ni­zo­vao gru­pu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal ko­joj je pris­tu­pi­lo vi­še li­ca ra­di činje­nja kri­vičnih dje­la i os­tva­ri­va­nja ne­za­ko­ni­te imo­vin­ske ko­ris­ti. Or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa, pre­ma pri­ku­plje­nim do­ka­zi­ma, dje­lo­va­la je na po­dručju Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Srbi­je i vi­še država EU, uključujući Aus­tri­ju, Hrvat­sku, Švaj­car­sku, Špa­ni­ju, Nizozemsku i Nje­mačku, a po­je­di­ni čla­no­vi su dje­lo­va­li i na po­dručju ze­ma­lja Južne Ame­ri­ke", na­vo­di se u op­tužni­ci.

Osu­mnjičenom se stavlja na te­re­t da je, za­je­dno sa dru­gim pri­pa­dni­ci­ma gru­pe, ko­ris­tio za­štićene apli­ka­ci­je za ko­mu­ni­ka­ci­je ka­ko bi pri­pre­ma­li, do­go­va­ra­li i iz­vrša­va­li veći broj kri­vičnih dje­la ko­ja su uključiva­la kri­jumčare­nje ve­li­ki ko­ličina nar­ko­ti­ka, kao i nji­ho­vu pro­da­ju na ile­gal­nom nar­ko-trži­štu BiH i dru­gih ze­ma­lja.

"Ta­kođe, osu­mnjičenom i pri­pa­dni­cima nje­go­ve or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe na te­re­t se stavlja kri­vo­tvo­re­nje ličnih do­ku­me­na­ta, a u tim pro­ce­si­ma su im po­ma­ga­la i li­ca ko­ja su po­li­cij­ski službe­ni­ci, ka­ko bi is­ho­di­li kri­vo­tvo­re­ne do­ku­men­te ra­di la­kšeg kre­ta­nja i pre­la­za­ka drža­vnih gra­ni­ca.

Na­da­lje, on je osumnjičen i za or­ga­ni­zo­va­nje, pla­ni­ra­nje i pri­pre­mu ubis­ta­va i li­kvi­da­ci­ja li­ca na po­dručju Srbi­je, u No­vom Sa­du i Beo­gra­du.

Osu­mnjičenom se stavlja na te­re­t da je no­vac u ve­li­kim izno­si­ma, stečen kri­vičnim dje­li­ma, stav­ljao u re­do­van pro­met ku­po­vi­nom ve­li­kog bro­ja ne­kre­tni­na, naj­vi­še na po­dručju Mos­ta­ra, Tre­bi­nja i Her­ce­go­vi­ne, pa će bi­ti za­tražena za­bra­na pro­me­to­va­nja ne­kre­tni­na ka­ko bi se osi­gu­ra­lo nji­ho­vo odu­zi­ma­nje to­kom sud­skog pos­tup­ka.

Mat­ko­vića te­re­te za kri­vično dje­lo organizovani kri­mi­nal u ve­zi sa kri­vičnim dje­lom neo­vla­šte­ni pro­met opoj­nih dro­ga­, pra­nje nov­ca, kri­vo­tvo­re­nje is­pra­ve, pri­pre­ma­nje kri­vičnog dje­la u ve­zi sa kri­vičnim dje­lom ubis­tva.

Na­vo­de op­tužni­ce tužilaš­tvo će do­ka­zi­va­ti po­zi­va­njem 50 svje­do­ka i osam stručnih vje­šta­ka, uključujući i međuna­ro­dne ek­sper­te, kao i vi­še od 400 do­ka­znih ma­te­ri­ja­la, među ko­ji­ma je i do­ku­men­ta­ci­ja do­bi­je­na pu­tem međuna­ro­dne pra­vne po­moći od par­tner­skih in­sti­tu­ci­ja SAD, Srbi­je i Aus­tri­je.

Pod­sje­ti­mo, Mi­lan Mat­ko­vić je ne­da­vno u pri­tvo­ru, u drža­vnom za­tvo­ru u Voj­ko­vićima, štraj­ko­vao glađu, za­šio je se­bi us­ta i izbo se nožem u bol­ničkom sta­ci­ona­ru, zbog, ka­ko je na­veo, stal­nih pri­ti­sa­ka na obje­kti­vnost is­tra­ge.