Električna energija - Foto: RTRS
Od 1. januara u Republici Srpskoj struja za domaćinstva će se obračunavati po različitim cijenama, u zavisnosti od količine potrošene električne energije.

Nakon provedenog tarifnog postupka po zahtjevima operatora distributivnih sistema u Republici Srpskoj za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema i razmatranja zahtjeva javnog snabdjevača Elektroprivreda Srpske za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje, Regulatorna komisija za energetiku donijela je 15. decembra Odluku o tarifnim stavovima za korisnike distributivnih sistema i Odluku o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Srpskoj.

Prethodno je, nakon provedenih javnih rasprava donesen i Tarifni sistem za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže.

Obračun struje (Foto: Regulatorna komisija za energetiku)

Prilikom obračuna utrošene električne energije za "domaćinstva" iz 2. tarifne grupe (dvotarifna) utrošena električna energija u višoj i manjoj dnevnoj tarifi za pojedine opsege se utvrđuje proporcionalno učešću više i manje dnevne tarife u ukupno mjesečno utrošenoj aktivnoj električnoj energiji.

U sljedećoj tabeli prikazan je iznos mjesečnog računa za 1. TG (jednotarifna) i 2. TG (dvotarifna) za kupce iz kategorije potrošnje "Domaćinstva", pri čemu je obračun za 2. TG rađen sa pretpostavkom da je odnos potrošnje u većoj i manjoj dnevnoj tarifi 50%:50%, odnosno 1:1.

Obračun struje (Foto: Regulatorna komisija za energetiku )
Obračun struje (Foto: Regulatorna komisija za energetiku )

Provjera iznosa računa za drugu konkretnu potrošnju, i iznosa računa po stavkama (mreža, energija, usluga javnog snabdijevanja, naknada za obnovljive izvore energije) može se izvršiti putem Kalkulatora koji je dostupan na internet stranici Regulatorne komisije: www.reers.ba.

Proračun pomoću navedenog Kalkulatora je informativnog karaktera, a za konkretan obračun i davanje drugih detaljnih informacija u vezi sa cijenama i uslovima javnog snabdijevanja nadležan je javni snabdjevač Elektroprivreda Republike Srpske.