Šta je potrebno kad se prijavljujete na biro u Srpskoj?
Nakon završetka srednje škole ili fakulteta počinje potraga za poslom, ali prije nego što počnete tražiti posao, potrebno je da se prijavite na evidenciju Zavoda za zapošljavanje RS (ZZZ RS). U nastavku čitajte koja vam je dokumentacija potrebna, ali i koja su prava nezaposlenih osoba.

Kako se prijaviti na biro?

Nezaposlenim se, prema zakonu, smatra osoba koja je prijavljena na evidenciju Zavoda, starosti od 15 do 65 godina, sposobna ili ograničeno sposobna za rad, koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad.

Obaveza nezaposlenog lica je, kako navode iz ZZZ RS, da aktivno traži posao, odnosno prati stanje na tržištu rada i informiše se o slobodnim radnim mjestima.

Ukoliko ste nezaposleni, tada je potrebno da se prijavite u biro u vašem mjestu prebivališta.

Evo koja dokumentacija vam je potrebna:

- lična karta

- radna knjižica

- dokaz o školskoj spremi

- drugi dokazi u skladu sa zakonom (uvjerenja, potvrde i sl.)

- dokaz o prestanku ugovora o radu ukoliko ste bili u radnom odnosu.

Koja su prava nezaposlenih osoba?

Svaka osoba koje se prijavi Zavodu radi traženja zaposlenja ima pravo na:

- informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja

- posredovanje u zapošljavanju

- savjetovanje o izboru zanimanja

- stručno osposobljavanje i pripremu za zapošljavanje.

Nezaposlena osoba kojoj je u smislu propisa o radu prestao radni odnos bez njenog zahtjeva, saglasnosti ili krivice, a koja je provela najmanje osam mjeseci u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 12 mjeseci ili 12 mjeseci sa prekidima u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 18 mjeseci ima pravo na:

- novčanu naknadu

- zdravstveno osiguranje

- penzijsko i invalidsko osiguranje.

Inače, ova prava pod istim uslovima pripadaju i osobi koja je trajno prestala da obavlja samostalnu djelatnost u skladu sa propisima kojima je uređena oblast penzijsko-invalidskog osiguranja i oblast doprinosa i odjavilo se sa obaveznih vidova osiguranja.

Pored gorenavedenih prava nezaposlenom pripada i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje u trajanju do tri godine, računajući od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko će sa tim stažom osiguranja i vremenom provedenim u osiguranju steći uslove za starosnu penziju.

Ostale informacije u vezi sa vašim pravima i obavezama možete dobiti u nadležnom birou, ili na LINKU.