Grad Trebinje objavio je danas rezultate konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima, koje se isplaćuju i gradskog budžeta.
Ove godine Grad Trebinje stipendira 90 redovnih studenata, pri čemu je deset „Vukovaca“ i posebno nadarenih studenata, kao i 20 najbolje rangiranih sa liste ostvarilo pravo na stipendiju od 200 KM, rangirani od 20 do 40 mjesta – po 150 KM, a od 40 do 80 mjesta – po 100 KM.
Za stipendiranje studenata i ove godine je iz budžeta grada izdvojen isti iznos kao i lani – 130 hiljada KM, s tim što je novom odlukom o načinu raspodjele povećan iznos stipendija, a smanjen broj stipendista.
Podnosioci zahtjeva za stipendiju na odluku prvostepene komisije imaju pravo žalbe u narednih 15 dana – drugostepenoj komisiji za dodjelu stipendija Grada Trebinja.


Komisija za dodjelu stipendija
Broj: 11-67-5/17
Datum: 23.05.2017. godine

Na osnovu člana 5. stav 1 Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Trebinja“ broj 15/16) i Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju („Službeni glasnik Grada Trebinja“ broj 3/17), Komisija za dodjelu stipendija, na sastanku održanom dana 22.05.2017. godine donijela je:

O D L U K U
o utvrđivanju redoslijeda prvenstva redovnih studenata,
podnosilaca zahtjeva za dodjelu stipendija
Član 1.

Redovni studenti upisani prvi put na prvu godinu studija, imaoci diplome „Vuk Karadžić“ koja je stečena kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i redovni studenti sa najvišom postignutom prosječnom ocjenom studiranja (posebno nadareni studenti), koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija su:
odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008
odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008
odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008
odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008
odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008
odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008
odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008
odluka_za_stipendije.compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-page-008